2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრატურაში მიღების ვადები

ახალი ამბები

(ბრძ. №110/01-01, 08.06.2017)

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება (რეგისტრაცია) – 29 აგვისტო - 4 სექტემბერი; 
გამოცდა უცხო ენაში (იმ საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვისრომლებსაც მოეთხოვებათ უცხო ენის გამოცდის ჩაბარება) -  6 სექტემბერი; 
გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 7  სექტემბერი 
გამოცდის შედეგების გასაჩივრება –  8 - 12 სექტემბერი 
აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 14 სექტემბერი 
გამოცდა სპეციალობაში (წერითი კომპონენტი) – 8 სექტემბერი 
გამოცდის (წერითი კომპონენტიშედეგების გამოცხადება – 11 სექტემბერი 
გამოცდის (წერითი კომპონენტიშედეგების გასაჩივრება – 12 - 14  სექტემბერი 
აპელაციის (წერითი კომპონენტიშედეგების გამოცხადება – 16  სექტემბერი 
გამოცდა სპეციალობაში (იმ საგანმანათლებლო პროგრამების მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვისრომლებსაც მოეთხოვებათ ზეპირი კომპონენტის ჩაბარება) – 12 სექტემბერი 
ხელშეკრულების გაფორმება მაგისტრანტობის კანდიდატებთან  -  18 - 20 სექტემბერი 
საგანმანათლებლო ერთეულების მიერ სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტისათვის მაგისტრანტობის კანდიდატთა სიის წარდგენა - 22 სექტემბერი 
ჩარიცხვის ბრძანების პროექტის მომზადება - 25 სექტემბერი 
 
თსუ- მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: 
 
განცხადებათსუ რექტორის სახელზე; 
ფოტოსურათი (3X4) – ბეჭდური 2 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე; 
ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის დამოწმებული ასლი (თსუ- კურსდამთავრებულისათვის უნივერსიტეტის/შესაბამისი ფაკულტეტის მიერხოლო სხვა შემთხვევაში - ნოტარიულად  დამოწმებული ასლი; 2017 წლის კურსდამთავრებულთათვის  - ცნობა აკადემიური ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტისასლი; 
უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
ქართული ენის B 2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთიასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
სხვა დოკუმენტითუ ასეთს ითვალისწინებს სამაგისტრო პროგრამა.