მაგისტრსატურა

 • 7/10/2016

  მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამა

  1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში (MAMM), Masters Program in Migration Management.
  2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მიგრაციის მეცნიერებათა მაგისტრი, Master of Arts degree in Migration Studies.

  III. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 4 სემესტრი.

  1. სწავლების ენა: ქართული, ინგლისურენოვანი კურსების კომპონენტებით.

   

  ვრცლად »