მიღება მაგისტრატუაში

  • 7/18/2016

    მაგისტრატურაში მიღების კრიტერიუმები

    მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირი (სამართლის, ეკონომიკის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით) საერთო სამაგისტრო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ, რომელმაც აგრეთვე უნდა ჩააბაროს ინგლისური ენა B2 დონეზე ან წარმოადგინოს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი, ჩააბაროს გამოცდა სპეციალობაში და ინტერვიუ ჟიურის წინაშე.

    ბაკალავრის ხარისხის მქონე უცხოელ სტუდენტებს უფლება აქვთ ჩააბარონ წინამდებარე სამაგისტრო პროგრამაზე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურების სრული დაცვით.

    ვრცლად »