სამაგისტრო პროგრამა

 • 4/4/2019

  მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამა

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ერთობლივი თანამშრომლობით განხორციელებული სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში (MAMM), Masters Program in Migration Management.
  2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: მიგრაციის მეცნიერებათა მაგისტრი, MA degree in Migration Studies.

  III. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 120 კრედიტი, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 4 სემესტრი.

  1. სწავლების ენა: ქართული, ინგლისურენოვანი კურსების კომპონენტებით.
  2. საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი:

  მიმაგრებული ფაილი

  ვრცლად »

 • 7/18/2016

  მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამა

  1. საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სამაგისტრო პროგრამა მიგრაციის მართვაში (MAMM), Masters Program in Migration Management.
  2. მისანიჭებელი კვალიფიკაციამიგრაციის მეცნიერებათა მაგისტრი, Master of Arts degree in Migration Studies.

  III. პროგრამის მოცულობა კრედიტებით120 კრედიტი, სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა 4 სემესტრი.

  1. სწავლების ენა: ქართული, ინგლისურენოვანი კურსების კომპონენტებით.

  კარიერის პერსპექტივები

   

  მიგრაციის მართვის სამაგისტრო პროგრამა უზრუნველყოფს ღირებულ კომპეტენციებს სწავლებისთვის, დამოუკიდებელი კვლევის წარმართვისთვის და შემდეგ სფეროებში კარიერის განხილვის თვალსაზრისით:

  • საჯარო და სამთავრობო სამსახური
  • არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები, ევროპული ინსტიტუტები
  • პოლიტიკური ორგანიზაციები
  • კონსალტინგური ორგანიზაციები
  • მედია და საინფორმაციო ცენტრები

  მიგრაციის მართვის მაგისტრს უფლება აქვს სწავლა გააგრძელოს სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე როგორც საქართველოში ასევე საზღვარგარეთ.

   

  ვრცლად »